A A A
The color of the website: A A A
AA AA AA

Contacts

Ministry of Investment, Land and Property Relations of the Nizhny Novgorod region

Department of support of strategic investment projects