A A A
The color of the website: A A A
AA AA AA

Contacts

Ministry of Economic Development and Investments of Nizhny Novgorod Region

603082 Nizhny Novgorod, Kremlin, building 2
tel: +7 (831) 439-06-62
fax: +7 (831) 439-01-86
email: minec@minec.kreml.nnov.ru

Minister

Norenkov Igor


Investment Projects Management Department


Department of support of strategic investment projectsWrite a letter to Minister